Ibækvej 202 - 7100 Vejle - tlf.: 7583 7330 - email: sanduko@mail.tele.dk

En forening der arbejder for  børns skolegang og uddannelse

i den tredje verden

Ibækvej 202 - 7100 Vejle - tlf.: 7583 7330 - email: sanduko@mail.tele.dk

En forening der arbejder for børns

skolegang og uddannelse i den

tredie verden

VEDTÆGTER”Sanduko”   Forening for Internationalt Waldorfpædagogisk Hjælpearbejde

§ 1. Navn.


Foreningens navn er:


”Sanduko”

Forening for Internationalt Waldorfpædagogisk Hjælpearbejde§ 2. Hjemsted.


Foreningens hjemsted og værneting er Vejle.§ 3. Formål.


Foreningens formål er at arbejde for udbredelsen af Rudolf Steiners opdragelseskunst, i særdeleshed i den tredje verden.


Enhver der ønsker at støtte dette arbejde kan blive medlem af foreningen.


Specielt vil foreningen – frem for alt gennem indsamling af midler – søge at fremme følgende initiativer:


Børnehaver, skoler, hjem, uddannelsesinstitutioner og lignende pædagogiske og opdragelsesmæssige initiativer og tillige omfattende pædagogisk forskning, som arbejder på grundlag af Rudolf Steiners opdragelseskunst. Herunder hører også støtte til studerende, der forbereder sig til et virke i ét af de nævnte institutioner.


Foreningen arbejder for støtte til almennyttige kulturelle formål, hvorimod erhvervsmæssig virksomhed er udelukket.


Eventuelle overskud i foreningen må kun anvendes til vedtægtsmæssige formål. Ingen må begunstiges med administrationsudgifter, der ikke vedrører foreningens formål, eller erholde forholdsmæssig store vederlag. Foreningens medlemmer kan ikke erholde overskudsandele eller andre særlige andele af foreningens midler.§ 4. Medlemmer.


Som medlem af foreningen kan enhver optages, der vil hjælpe med at virkeliggøre foreningens målsætning. Udover personlige medlemmer kan tillige institutioner og andre foreninger opnå medlemskab. Bestyrelsen fastlægger den nærmere fremgangsmåde ved optagelse af medlemmer. Udtræden af foreningen sker ved en skriftlig meddelelse til bestyrelsen.§ 5: Eksklusion.


Et medlem kan ekskluderes af foreningen ved bestyrelsens beslutning.§ 6. Krav på foreningens midler.


Medlemmer har ingen krav på foreningens midler og ydede bidrag kan ikke forlanges tilbagebetalt.§ 7. Foreningens midler.


Foreningens midler fremkommer ved medlemmernes betaling af et årskontingent til dækning af administrationsomkostninger. Herudover betaler medlemmerne et årsbidrag til opfyldelse af foreningens formål. Dette bidrag fastsætter medlemmet ved egen overvejelse.


Foreningens midler kan tillige fremkomme ved gaver og testamentarisk arv samt eventuelt ved offentlige tilskud.§ 8. Økonomiske forpligtelser.


Medlemmerne har ingen økonomiske forpligtelser overfor foreningen. For foreningens økonomiske forpligtelser hæfter alene foreningen med dens egne midler.§ 9. Årsmøde.


Årsmøde afholdes hvert år inden 1. maj. Bestyrelsen indkalder skriftligt med mindst 14 dages varsel samtlige medlemmer til årsmødet. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden, der mindst skal omfatte:


1.     Valg af dirigent.

2.     Bestyrelsens beretning.

3.     Drøftelse af foreningens virke jf. § 10.

4.     Drøftelse af indkomne forslag.

5.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

6.     Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7.     Valg af revisor.

8.     Eventuelt.


Herudover kan der indkaldes til ekstraordinært årsmøde når mindst 20% af medlemmerne overfor bestyrelsen fremsætter skriftligt ønske herom med angivelse af formål og begrundelse herfor. Endvidere kan et flertal af bestyrelsens medlemmer forlange indkaldt til ekstraordinært årsmøde. Bestyrelsen indkalder til årsmødet med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden for mødet.§ 10. Behandling af forslag på årsmødet.


På årsmødet drøftes grundlæggende spørgsmål for det videre arbejde, specielt spørgsmålet om retningslinierne efter hvilke bestyrelsen fordeler de til rådighed værende midler.


Forslag som ønskes drøftet på årsmødet kan af medlemmerne tilstilles bestyrelsen senest 14 dage før årsmødet.


Drøftelserne på årsmødet er vejledende for bestyrelsen.§ 11. Bestyrelse.


Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 4 medlemmer, som vælges på årsmødet. Hvert bestyrelsesmedlem vælges for en periode på tre år. Hvert år er to af bestyrelsens medlemmer på valg efter tur. I foreningens første 2 år er bestyrelsesmedlemmerne på valg efter lodtrækning. Et bestyrelsesmedlem, der er på valg, kan genvælges.


Såfremt et bestyrelsesmedlem træder ud af bestyrelsen er den øvrige bestyrelse forpligtet til at vælge et nyt bestyrelsesmedlem. Dette indvalg skal bekræftes ved afstemning på det nærmest efterfølgende årsmøde i foreningen.


Bestyrelsen vælger af sin midte: formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fordeler opgaver og arbejde mellem sig.§ 12. Bestyrelsesmøder.


Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst to gange om året. Bestyrelsens møder ledes efter indbyrdes aftale af ét af bestyrelsens medlemmer, der også indkalder til bestyrelsesmøder og udarbejder dagsorden for møderne.


Bestyrelsens møder afholdes i øvrigt når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen ønsker dette.


Det tilstræbes at opnå enighed om alle væsentlige beslutninger. Såfremt dette ikke er muligt træffes beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.


Over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger føres en protokol, som underskrives af de i bestyrelsesmødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.§ 13. Tegningsregel.


Foreningen tegnes retsgyldigt ved formanden eller næstformanden, begge i forening med ét af de øvrige medlemmer i bestyrelsen.§ 14. Regnskabsår.


Foreningens regnskabsår er kalenderåret.§ 15. Regnskabsaflæggelse og revision.


Hvert år inden 1. april udarbejder kassereren årsregnskab for foreningen for det foregående foreningsår. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse og balance samt bestyrelsens årsberetning i sammentrængt form.


Årsregnskabet revideres af en af medlemmerne på årsmødet valgt revisor, der forsyner årsregnskabet med sin revisionspåtegning.

§ 16. Ændring af vedtægterne.


Dersom disse vedtægters bestemmelser måtte blive utidssvarende eller ændringer af enkelte bestemmelser af andre grunde måtte findes nødvendige eller ønskelige kan medlemmerne på et årsmøde – efter enstemmig indstilling fra bestyrelsen – ændre vedtægterne. Ændringens kan vedtages med almindelig stemmeflerhed. Der kan dog under ingen omstændigheder foretages ændringer i vedtægternes formålsparagraf (§ 3. Formål).§ 17. Opløsning af foreningen.


Dersom foreningen ikke længere har mulighed for at virke i henhold til formålsparagraffen, eller såfremt fortsat virke ikke længere findes formålstjenlig, kan medlemmerne – efter enstemmig indstilling fra bestyrelsen – ved almindelig stemmeflerhed beslutte at opløse foreningen. Opløsningen kan dog ikke finde sted inden den samlede formue er bortgivet til et formål, der er i overensstemmelse med formålsparagraffen, eller – såfremt dette ikke er muligt – til et andet formål, der hviler på Rudolf Steiners tanker. Bortgivelse af kapitalen til et bestemt formål kræver ligeledes enighed i bestyrelsen.


I forbindelse med opløsningen påhviler det bestyrelsen at foranledige aflagt afsluttende revideret regnskab for foreningen.

Således vedtaget den 24. november 1992.

Ændring af § 11 samt navn vedtaget den 26. april 2006.

Ændring af § 12 vedtaget den 27. april 2009.

Troels Ussing                                Lars Pehrson                          Peer Jøker
                          Clara Ussing                                  Ole Hermansen